پیش نمایش جلسه بیست و نهم کنترل سیستمهای تاخیردار 9:59