وطن یعنی همه آب و همه خاک (استاد علیرضا شجاع پور) 6:00