اگر عاشق یک نفر هستی، در ازدواج باهاش کمی صبر کن.

1:00