برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه دو/ بیست و دوم آبان 93 30:02