دکتر یعقوبی در برنامه عصر خانواده شبکه دو (11مهر96) 7:35