ساخت فایل GCODE تصویری با نرم افزار Inkscape

3:24