دعا و مناجات در هنگام سختیها به ترکی آذربایجانی Dua 3:25