171 - قصه گویی شاهنامه - آوردن رستم به بارگاه 6:55