دومین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان ایران- شبکه خبر 1394 2:46