کفی فیبر کربن با تکنولوژی آلمانی مناسب برای پیاده روی 2:12