مناظر شرقی - محمد معتمدی و گروه رامبراند تریو - اوترخت 41:57