برنامه نبض شبکه خبر با موضوع سالمندی سالم / 2 9:58