شروع به کار ربات بوستون داینامیکس تحت عنوان «اسپات» 1:56