آسیا 2019/ با تماشگران ایرانی از لحظه ورود به استادیوم تا شادی پس از برد ویتنام 2:53