ما ساده گرفته ایم آمدنت را دکلمه بسیار زیبا - امام زمان 3:06