طراحی پروژه زاها حدید - حیدر علی اف با تری دی مکس 8 47:14