پیش نمایش جلسه بیست و هشتم کنترل سیستمهای تاخیردار 9:57