نماهنگ بعضیا به ما طعنه میزنند... | حاج میثم مطیعی 2:40