پیش نمایش جلسه یازدهم کنترل سیستمهای تاخیردار 10:01