کنفرانس مدیریت استراتژیک بازاریابی - روز اول

2:20