دفاعیات حمید فرخ نژاد پس از اظهارات جنجالی اش 0:56