اوضاع اطراف سفارت ایران در آنکارا پس از تهدید به بمب گذاری

1:25