دستگاه خط تا زن ( مدل Turbo Creaser 52) + ابزارها 2:13