مسابقات قهرمانی کشور توتال هاپکیدو به میزبانی مبارکه 1:35