جعبه گشایی میکروسکوپ مخصوص موبایل با زوم ۶۰ برابر 1:31