مشتق ناپذیری و نقش عامل های ضربی صفرشونده در مشتق پذیری 27:51