قطع درد بیمار بلافاصله پس از عمل آندوسكوپی دیسك 1:07