عملکرد6 ماه نخست سال 95 هیات ورزشهای همگانی استان تهران 3:11