آزمایش سه محوری تحکیم یافته زهکشی شده اباکوس 23:14