الکتروفورز افقی( آگارز ژل)-Cleaver انگلیس-زیست فرآیند 2:26