پیاده روی با پای برهنه آیت الله العظمی تبریزی و ... 6:43