صفر تا صد مذاکره (11) - مذاکره با ملل مختلف (ژاپن) 4:14