مرحوم علامه عسگری ساوجی در بیان استاد فاطمی نیا 1:39