خندوانه، 12 شهریور 94، خلاصه دعوت از کمدین های گروه سوم 3:11