11- تعمیر گرانکس | تعمیر کورین | ترمیم درز و ترک کورین 2:29