یاد روزی از زلزله بم در چهاردهمین نشست انجمن مدیریت بحران 4:30