مباحثات | نوبت هفتم | گفتگو با استاد محمدعلی مهدوی راد 2:42:03