مستند سوگند استوار مروری بر دستاوردهای 40ساله دانشگاه علوم پزشكی شیراز

40:33