کلاچ اتوماتیک(برقی ، اتومید) جیلی ، ایران کلاچ aet , درویشی پاسداران 0:15