پیش نمایش جلسه نوزدهم کنترل سیستمهای تاخیردار 9:49