سرود آسمون آبی زمین پاک کاری از گروه نسیم قدر 2:31