ماجرای دوستی خاله خرسه و تلف شدن ۵ گورخر کم یاب در سمنان 0:57