تطابق با آزمون 97 - درس دندانپزشکی کودکان - سوال 171 0:42