122 - قصه گویی شاهنامه - باج خواهی رستم از زال 5:40