داستان شنیدنی حاج جواد عابدینی(استاد دارستانی) 1:11