اهداء جایزه محمدقره جانلو-مسابقات ساکاریا ترکیه سال2008 1:28