اهدای جهیزیه به 14 نوعروس به همت خیریه یاران مهر اوجان 0:47