فرزاد فرزین : من آقازاده نیستم ... مرگ بر مافیای موسیقی 2:31