تمرین جوانان متوسطه درباشگاه هدایت جهت نیمه شعبان سال97 3:17