فیلم کم تر دیده شده از مبارزه با گران فروشی در اوایل انقلاب 1:15